ige

کلاس های مختلف ایمنوگلوبولین ها

IgG:این مولکول مونومر بوده ودارای نواحی CH1,CH2,CH3 می باشد.

IgG یکی  از مهمترین ایمنوگلوبولین در ایجاد پاسخ های ایمنی است.بیشترین غلظت ایمنوگلوبولین ها در سرم پستانداران مربوط به IgG  است که برابر 9میلی گرم بر میلی لیتر می باشد و وزن مولکولی آن 150کیلو دالتون می باشد,نیمه عمر سرمی IgG 23روز می باشد.IgG در انسان دارای 4 زیر کلاس می باشد IgG1,IgG2,IgG3,IgG4

IgG یکی از ایمنو گلوبولین های مهم در خنثی سازی سموم باکتری ها و ویروس ها است,که اصطلاحا به آن Neutralizing Abگفته می شود.IgG بیشتر در پاسخ های ثانویه(فاز مزمن) ترشح می شود.در پاسخ های ثانویه یکسری از لنفوسیت ها به لنفوسیت های B خاطره تبدیل می شوند،که بیشتر توانای تولید IgG را دارند.IgG هنگامی که با آنتی ژن باند می شود باعث فعال شدن سیستم کمپلمان از طریق مسیر کلاسیک می شود.در انسان IgG  قابلیت عبور از جفت را دارد چون در انسان حالت ارتباط بین جفت و جنین از نوع Hemochorial(ارتباط مستقیم خونی مادر و جنین) است,و همینطور سلول ها تروفوبلاست جفت در انسان دارای رسپتور هایی برای IgG  می باشد. در نشتخوار کنندگان و سایر موجودات ، لایه بافتی بین جفت و جنین زیاد است ، بنابراین مویرگ های جفت و جنین با هم ارتباط ندارند.در نتیجه در سایر موجودات،آنتی بادی ها در هنگام آبستنی از مادر وارد بدن جنین نمی شود. رسپتور هایFcɣRI و FcɣRII  و FcɣRIII که در سطح ماکروفاژ ها و NK cellsقرار دارد,گیرنده هایی برای ناحیه FC مولکول IgGمی باشند.FcɣRIدارای میل ترکیبی ((affinity بیشتری با FC می باشد در نتیجه عمل Opsonization با قدرت بیشتری انجام می شود. IgGدر موش سه زیر کلاس ،در اسب هفت زیر کلاس،در گاو سه زیر کلاس،در گوسفند سه زیر کلاس و در سگ دارای چهار زیر کلاس می باشد.

IgM:

دارای ساختار پنتامر می باشد و ژن های ثابت زنجیری سنگین آن از نوع  می باشد,این مولکول دارای نواحی CH1 تا CH4 است.پیوند دی سولفیدی زیادی بین منومرهای آن وجود دارد.در ساختار آن یک زنجیره ی اتصالی J-Chain)) وجود دارد که باعث تثبیت ساختار پنتامری IgM می گردد.رسپتورهای FcµR که در سطح منوسیت ها قرار دارد,گیرنده برای ناحیه Fcمولکول IgMمی باشد.این رسپتور میل ترکیبی کمی low affinity))داشته به همین دلیل IgMدر مراحل اولیه پاسخ های ایمنی (فاز حاد)شرکت می کنند با این حال IgM قدرت خنثی سازی تعدادی از آنتی ژن ها را دارد و اولین آنتی بادی است که پس از ورود آنتی ژن به بدن ایجاد می گردد.همچنین IgMاصلی ترین آنتی بادی است که مسیر کلاسیک کمپلمان را فعال می کنند,چون دارای ساختار پنتامر می باشد،وزن مولکولی بسیار بالای((900 KD دارد,و میزان غلظت ان سرمی ان mg/ml1.5می باشد و نیمه عمر آن در سرم 5 روز است. IgM به دلیل بزرگی قادر عبور از جفت نیست و در ترشحات مخاطی به میزان کم یافت می شود. IgMتحت ایزوتیپsub isotype))ندارد.

 

IGM

 

IgA:

در ایمنی مخاطی Mucosal Immunity)) نقش دارد.ساختار دایمر دارد. ولی گاهی اوقات به صورت تری مر و تترا مر دیده می شود.IgA در سرم به شکل منومر و در ترشحات مخاطی از جمله مخاط دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی،دستگاه تناسلی،شیر،اشک و آغوزبه شکل دایمر و ترایمر و یا حتی  تترا مر وجود دارد.در سطح سلول های مخاطی بدن یک زنجیره ایمنوگلوبولینی به نام Poly Ig Receptor وجود دارد که به عنوان رسپتور برای مولکول IgA عمل می کند. IgAهنگامی که وارد ترشحات مخاطی می شود،بخشی از Poly Ig Receptorرا نیز به همراه خود دارد که این بخش ComponentSecretory نامیده می شود.

IGA

 

بنابراین Secretory component در حقیقت بخشی از Poly Ig Receptor است که کمک می کند تا IgA از خون وارد ترشحات مخاطی بدن شود.ورود IgA به سلول های مخاطی به روش Receptor mediated endocytosis صورت می گیرد.Secretory component خاصیت آنتی پروتئولیتیک (Anti proteolytic)نیز به IgA می بخشد.مثلا باعث می شود مولکول پپسین موجود در معده که آنزیم هضم کننده پروتئین است،نتواند IgA را تجزیه کند. IgA نیز چون  به صورت دایمر است دارای J-chain می باشد.رسپتور FcαR که در سطح ماکروفاژ ها و منو سیت هال قرار دارد، گیرنده ای برای ناحیه Fc مولکول IgA است.وزن مولکولی IgA، 150KD در حالت منومر است ولی  در شکل تترا مر به 600کیلو دالتون می رسد. IgA دارای دو تحت ایزوتیپ است: IgA1که غلظت آن در سرم 3 mg/ml IgA2که غلظت آن در سرم سرم 0.5mg/ml می باشد.نیمه عمر سرمی هردو تحت ایزوتیپ 6 روز می باشد.

IgE:

ایمنوگلوبولینی است که در شناسایی آنتی ژن های انگلی و آلرژنها اهمیت دارد IgE باعث واکنش های ازدیاد حساسیت فوری (Type I hypersensitivity)میشود. IgE دارای دو رسپتور در سطح سلولهای بیگانه خوار می باشد:

1.:FcεR1 بر روی Mast cell و بازوفیل ها قرار داشته و میل ترکیبی بالای (High affinity)با IgE دارد .

2. FcεR2: برروی منوسیت ها قرار داشته و میل ترکیبی کمی(low affinity)با IgE دارد.

ژن های ثابت زنجیره ی سنگین IgE از نوع ε می باشد و دارای نواحی CH1تا CH4 می باشد,وزن مولکولی IgE190KDاست.غلظت سرمی این ایمنوگلوبولین بسیار پائین و در حدودmg/ml5  می باشد.نیمه عمر این مولکول در سرم 2.5روز است.درون سیتوپلاسم Mast cell،گرانول های هیستامینی و دیگر آمین های وازواکتیو(Vasoactive amines)از جمله سروتونین و پروستاگلاندین وجود دارد. در اثر تحریک ماست سل ها  توسط کمپلکس آنتی ژن انگلی با آلرژن با IgE این گرانول ها آزاد می شود.در نتیجه هیستامین و Vasoactive aminesاز طریق جریان خون به عضلات صاف دستگاه گوارش و تنفس که دارای گیرنده های  هیستامینی(H1)هستند می رسد.در ناحیه مربوطه وقتی هیستامین به رسپتورش اتصال می یابد باعث انقباض عضلات صاف و افزایش ترشحات شده و در نتیجه باعث بروز علائمی از قبیل تنگی نفس، عطسه و آبریزش از چشم و بینی می گردد. وقتی بیماری انگلی با آلرژی ایجاد می شود،لنفوسیت های Th2 فعال شده  و از خود IL-4و IL-5 ترشح می کنند.این اینترلوکین ها روی ناحیه switching ژن εزنجیره سنگین ایمنوگلوبولین ها اثر گذاشته و ان را فعال می کنند.در نتیجه در لنفوسیت های Bشاهد Switching ایمنوگلوبولین IgMبه IgE ودر بعضی موارد IgG4  هستیم.

ige

 

IgD: این ایمونوگلوبولین در ایجاد ایمنی اهمیت ندارد.چون همیشه در سطح لنفوسیت های B چسبیده و نمی تواند از غشاء کنده شود.نوع زنجیره سنگین این ایمنوگلوبولین از نوع δ (دلتا) است.

IgY: در یکسری از موجودات مثل پرندگان،دوزیستان،خزندگان وLung fish (ماهیان دو تنفسی) وجود دارد این ایمنوگلوبولین جایگزین IgGو IgEدیگر موجودات است.

مقایسه آنتی بادی ها از لحاظ وزن مولکولی:

IgM>SIgA>IgE>IgD>IgG3>IgA1=IgA2>IgG1=IgG2=IgG4                  از لحاظ نیمه عمر:

970KD>385KD>200KD>180KD>170KD>160KDal>146KD                 IgG1=IgG2=IgG4>IgG3>IgA(IgA1,IgA2)>IgM>IgD>IgE

 

Difference IG

 

رسپتور FC  روی ماکروفاژ و نوتروفیل ناحیه ثابت IgG و A را که متصل به پاتوژن است شناخته و بلع و نابودی باکتری پوشیده با Ab را اغاز می کنند.

Eosها هم برای حذف انگل های بسیار بزرگ از بلع مهم اند,آنها هم رسپتور برای IgG FC دارند,رسپتور برای IgE هم دارند.مجموع این رسپتور ها باعث تحریک آزاد سازی مواد توکسیک در سطح  انگل می شود.

NKCها،ماست سل های بافتی و بازوفیل های خون هم محتویات گرانول های خودرا  وقتی رسپتور های FCآنها اشغال شود رها می کند.

رسپتور های با افینیتی بالا برای IgE توسط ماست سل ها و بازوفیل ها  ساخته می شود و با رسپتور های FC  دیگر تفاوتی دارند: می توانند به آنتی بادی های منومر آزاد وصل شوند و پاسخ سریع به پاتوژن در محل ورود اولیه اش به بافت نشان دهد.

وقتی IgE+Agبه سطح ماست سل  وصل شود آزاد سازی هیستامین و بسیاری مدیاتور های دیگر را در خون به سمت محل ورود عفونت تحریک می کند و در نتیجه بسیاری Abها و مولکول های Bساز را به محل بسیج می کند.ماست سل ها زیر سطوح اپیتلیالی پوست و داخل غشاء پایه راه هوایی و گوارشی هستند.فعال شدن آنها مسئول بسیاری علائم واکنش های آلرژیک است.

IgM در مراحل اولیه توسط سلول B در عفونت تولید می شود.همچنین در غیاب پاتوژن هم به عنوان Abهای طبیعی تولید می شود.M نقش زیاد در حفاظت علیه عفونت های خون دارد در حالی که ایزوتیپ های که بعدا در پاسخ های ایمنی ایجاد می شوند مثل G  به بافت ها می روند.

E کم تولید شده و به رسپتورهای ماست سل ها می چسبد.

2 دیدگاه برای “کلاس های مختلف ایمنوگلوبولین ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *