دسته: پروپوزال

proposal img 0

پروپوزال جداسازی میکروسکوپی و تایپ مولکولی انگل لیشمانیا در افراد مشکوک به لیشمانیوز جلدی

چكيده بيان مساله: لیشمانیازیس بیماری مشترک انسان وحیوان است که میزبان مخزن بین حیوانات وحشی است.حیوانات اهلی به عنوان دومین میزبان مخزن به شمار می آیند.این انگل بصورت اماستیگوت درمهره داران وبصورت پروماستیگوت درحشرات...

0

پروپوزال بررسی میزان شیوع مالاسزیا در گاوداری های شهرستان اراک وتعیین هویت گونه های آنها

چکیده: مالاسزیا مخمر هایی از جنس لیپوفیل اجباری یا غیر اجباری هستند که فلور طبیعی پوست موجودات خونگرم ( Super o0ficial) می باشند.. امروزه درگیری با این عامل در جامعه ی ما شایع بوده...