سایت تخصصی میکروبیولوژی مطالب روز میکروبیولوژی،تحقیق ، پروپوزال ، کتاب ، مقالات

0

کشت و شناسایی عوامل عفونی

شناسایی باکتریها در آزمایشگاه تشخیصی در مقایسه با شناسایی تاکسونومیک جداسازی باکتریها از بیماران و شناسایی آنها به دلیل اینکه بیماریهای عفونی ناشی از باکتریهای مختلف، دوره ها و پیامدهای متنوعی دارند به درمان...

0

آنتی بیوتیکها

 استریلیزاسیون استریلیزاسیون به کشتن(حذف) تمام باکتریها یه شکل غیر انتخابی گفته می شود. به عنوان مثال،اتوکلاو شامل حرارت دادن مایعات(مثل محیطهای کشت) و یا جامدات تا دمای oC 121 تحت فشار بخار می باشد...

0

بنیان میکروبیولوژی

 پروکاریوتها و یوکاریوتها باکتریهای “حقیقی” (که شامل همه باکتریهایی می شوند که انسان را آلوده می کنند) اعضاء یک سلسله هستند (یوباکتریا). علاوه بر این،گروهی از ارگانیسمها اغلب در محیطهای با شرایط  ویژه غیرطبیعی...