عفونت استرپتوکوک
آشنايي با ميكروارگانيسم ها

عفونت استرپتوکوکی چیست؟

عفونت استرپتوکوکی چیست؟ هفت سال قبل درست زمانی که وینستن و همکارانش در خانه مشغول بررسی عامل انتقال باکتری استرپتوکوک آبزیان به تعدادی از کارگران مزارع پرورش ماهی بودند،‌غیاثی،کارشناس موسسه […]