فلاوی ویریده
آشنايي با ميكروارگانيسم ها

ویروس شناسی : فلاوی ویریده

فلاوی ویریده فلاوی ویریده خانواده‌ای از ویروس‌های منتقله از بندپایان (که قبلاً به عنوان آربوویروس‌های گروه B طبقه‌بندی می‌شد، است که میزبان‌های پستانداران از جمله انسان را از طریق پشه‌ها […]

کالیبراسیون
مطالب روز

منظور از کالیبراسیون چیست؟

کالیبراسیون چیست؟ واسنجی یا کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. کالیبراسیون اندازه‌گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می‌باشد. هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی مؤثر به منظور کنترل صحت و دقت […]