بیفیدیو باکتر
تحقیق

مقاله مروری: بیفیدوباکتری ها به عنوان عوامل پروبیوتیک- اثرات فیزیولوژیکی و فواید بالینی

مقاله مروری: بیفیدوباکتری ها به عنوان عوامل پروبیوتیک- اثرات فیزیولوژیکی و فواید بالینی خلاصه مقاله: به طور طبیعی بیفیدوباکتری ها در اغلب میکروبیوتای کولون وجود دارند و در بیش از […]